Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

 

 

 

 

Poučenie:

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Bíňa zverejňuje návrhy Všeobecne záväznéhých nariadení, o ktorých bude rokovať Obecné zastupiteľstvo.

Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Bíni. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť zdôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Adresa na zaselanie pripomienok:

Obecný úrad Bíňa,

Bíňa č. 107

943 56 Bíňa

 

email: obecbina@obecbina.sk

 

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Stiahnuté: 104x

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Bíňa č. 02/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Stiahnuté: 61x

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bíňa č. 02/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Stiahnuté: 59x

Dodatok č. 1 k VZN obce Bíňa č. 01/2019 o poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Bíňa Stiahnuté: 50x

Rok 2021

ZRUŠENÉ VZN č. 01/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Stiahnuté: 110x

VZN č. 02/2021 Štatút obce Bíňa Stiahnuté: 130x

Rok 2020

VZN č. 01/2020 o držaní psov Stiahnuté: 232x

VZN č. 02/2020 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb v obci a o verejnom poriadku obce Bíňa Stiahnuté: 213x

VZN č. 03/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bíňa Stiahnuté: 333x

VZN č. 04/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 260x

Rok 2019

VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bíňa Stiahnuté: 881x

VZN 2_2019 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 203x

ZRUŠENÉ VZN 3- 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a dr. stavebné odpady Stiahnuté: 211x

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o umiestnení volebných plakátov v obci Bíňa Stiahnuté: 768x

VZN č. 2/2017 o ochrane pred povodňami na území obce Bíňa Stiahnuté: 791x

VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 Stiahnuté: 798x

VZN č. 12/2017 o zrušen& VZN č. 3/2016 o chove a držaní zvierat na území obce Bíňa Stiahnuté: 591x

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach na rok 2018 v obci Bíňa Stiahnuté: 693x

VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné savebné odpady na kalendárny rok 2018 v obci Bíňa Stiahnuté: 714x

ZRUŠENĚ VZN č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňa Stiahnuté: 676x

Stránka