Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

Návrh VZN Obce Bíňa 1 2021 (272.51 kB)

 

 

 

Poučenie:

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Bíňa zverejňuje návrhy Všeobecne záväznéhých nariadení, o ktorých bude rokovať Obecné zastupiteľstvo.

Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Bíni. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť zdôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Adresa na zaselanie pripomienok:

Obecný úrad Bíňa,

Bíňa č. 107

943 56 Bíňa

 

email: obecbina@obecbina.sk

 

Rok 2020

VZN č. 01/2020 o držaní psov Stiahnuté: 75x

VZN č. 02/2020 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb v obci a o verejnom poriadku obce Bíňa Stiahnuté: 65x

VZN č. 03/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bíňa Stiahnuté: 135x

VZN č. 04/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 82x

Rok 2019

VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bíňa Stiahnuté: 740x

VZN 2_2019 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Stiahnuté: 72x

ZRUŠENÉ VZN 3- 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a dr. stavebné odpady Stiahnuté: 84x

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o umiestnení volebných plakátov v obci Bíňa Stiahnuté: 624x

VZN č. 2/2017 o ochrane pred povodňami na území obce Bíňa Stiahnuté: 623x

VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 Stiahnuté: 622x

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach na rok 2018 v obci Bíňa Stiahnuté: 554x

VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné savebné odpady na kalendárny rok 2018 v obci Bíňa Stiahnuté: 596x

ZRUŠENĚ VZN č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňa Stiahnuté: 528x

VZN č. 7/2017 o organizácii miestneho referenda na území obce Bíňa Stiahnuté: 543x

VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Bíňa Stiahnuté: 534x

ZRUŠENÉ VZN č. 9/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odbadmi na území obce Bíňa Stiahnuté: 552x

ZRUŠENĚ VZN č. 10/2017 o držaní psov na území obce Bíňa Stiahnuté: 536x

ZRUŠENÉ VZN č. 11/2017 o zrušení VZN č. 7/2011 o ochrane verejného poriadku Stiahnuté: 462x

VZN č. 12/2017 o zrušen& VZN č. 3/2016 o chove a držaní zvierat na území obce Bíňa Stiahnuté: 459x

Rok 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bíňa Stiahnuté: 503x

Stránka