Menu
Obec Bíňa
ObecBíňa
Bény község

Miestne Dane a Poplatky

Obec Bíňa je správcom dane z nehnuteľnosti a správcom miestnych daní a poplatku na území obce Bíňa.

 

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príslušné VZN obce:

VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach

VZN č. 04/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Daň z nehnuteľnosti

 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti majú všetci pôvodný aj noví vlastníci nehnuteľnosti, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.

Na vyrubenie danie z nehnuteľnosti pre rok 2023 je rozhodujúci stav na liste vlastníctva k 1. januáru 2023.

 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2023  má fyzická osoba a právnická osoba, ak u nej v roku 2022:

 • nastala zmena vlastníctva k nehnuteľnosti, na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy

 • bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu

 • bolo vydané právoplatné povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)

 • došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)

 • došlo k zmene výmeru pozemku, zastavanej plochy, prečíslovaniu parciel

 • došlo k zániku daňovej povinnosti (čiastočnej alebo úplnej)

V prípade nadobudnutia dedením alebo vydražením má daňovník povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti.

 

Daňovník je povinný si sám vyplniť daňové priznanie. Údaje k vyplneniu nájde daňovník na liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí z katastra o vklade vlastníckeho práva, príp. v kúpnej zmluve.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.

V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

 

Daňové priznanie je možné podať poštou, osobne na Obecnom úrade, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky občana.

Podanie emailom nie je prípustné a takéto podanie sa považuje za nepodané.

 

Správca dane poskytuje zníženie dane vo výške 50% na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Daňovník si uplatní nárok v priznaní k dani z nehnuteľnosti a jeho prílohe v lehote na podanie daňového priznania. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.

 

Tlačivo - Daňové priznanie.pdf 

 

 

Daň za psa

 

Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní od dňa vzniku alebo zániku povinnosti.

 

 

 

Poplatok za komunálny odpad

 

Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území obce na účel podnikania.

Obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Lehotu na zaplatenie poplatku a spôsob označenia platby určí správca dane v rozhodnutí.

 

Počas zdaňovacieho obdobia poplatok za komunálny odpad správca dane upraví rozhodnutím, na základe „Oznámenia“ platiteľa poplatku v rámci oznamovacej povinnosti vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti v zákonnej lehote 30 dní.

 

Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

 

Podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku

Správca dane rozhodnutím na základe žiadosti poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na základe podkladov, že viac ako 90 dní sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Bíňa

Daňový subjekt si nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona dokladmi na príslušné zdaňovacie obdobie.

Takýmito podkladmi pre odpustenie, resp. zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce Bíňa, ako sú:

 • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,

 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,

 • potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo obce Bíňa v SR (nie pracovná zmluva), vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte alebo nájomná zmluva), alebo dokladu o zapojení sa poplatníka do systému komunálneho odpadu (potvrdenie o úhrade poplatku za komunálne odpady v mieste výkonu práce za príslušné zdaňovacie obdobie),

 • potvrdenie o činnosti (podľa živnostenského registra, alebo obchodného registra) vykonávanej mimo obce Bíňa v SR vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte alebo nájomná zmluva), alebo dokladu o zapojení sa poplatníka do systému komunálneho odpadu (potvrdenie o úhrade poplatku za komunálne odpady v mieste výkonu činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie),

 • potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva),

 • potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce v zahraničí, z ktorého vyplýva, že poplatník v príslušnom zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,

 • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí,

 • potvrdenie o štúdiu v zahraničí,

 • potvrdenie o dennom štúdiu v SR mimo obce Bíňa vrátane dokladu o ubytovaní (potvrdenie z internátu alebo nájomná zmluva) – 50 %-ná úľava na poplatku,

 • potvrdenie vecne príslušného úradu, ktorý preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí,

 • potvrdenie úradu o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí,

 • potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území z titulu prechodného alebo trvalého pobytu, vrátane dokladu o zaplatení poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie,

 • potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí,

 • potvrdenie od agentúry alebo od zamestnávateľa, z ktorého vyplýva, že poplatník v príslušnom zdaňovacom období vykonáva turnusové práce – 50 % úľava na poplatku (napr. vodič medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, opatrovateľky).

   

Podklady na odpustenie, resp. zníženie poplatku nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Dátum vystavenia potvrdení musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku.

 

Ak si daňovník neuplatní nárok na zníženie, alebo odpustenie poplatku do konca príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží uvedené doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

 

ŽIADOSŤ - odpustenie/zníženie dane

 

 

 

 

Poplatok za drobné stavebné odpady

 

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a množstva odvezeného drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín vyprodukovaného pôvodcom odpadu.

Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí priamo na zbernom mieste do pokladne obce.

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Riešenie migračných výziev v obci Bíňa

Riešenie migračných výziev v obci Bíňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:164
TÝŽDEŇ:1203
CELKOM:383377


hore