Menu
Obec Bíňa
ObecBíňa
Bény község

Triedený zber

Zber pre občanom sa uskutočňuje celoročne na Zbernom dvore obce Bíňa, ako aj formou mobilného zberu vo vreciach podľa harmonogramu zberu.

 

Firma NATUR-PACK, a.s. zabezpečuje na základe zmluvy s obcou financovanie triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, ktorými sú papier, plasty, sklo, kovy a nápojové kartóny. Náklady na zabezpečenie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Užitočné odkazy:

Ako triediť odpad

Plagát triedenie

 

 

Systém triedenia v obci

 

 

Papier

v rámci triedeného zberu sa zbiera celoročne na Zbernom dvore obce Bíňa, aj prostredníctvom mobilného zberu. Zber zabezpečuje podľa harmonogramu zberu obec.

 

papier

 

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

 

 

Plasty

v rámci triedeného zberu sa zbierajú celoročne na Zbernom dvore obce Bíňa, aj prostredníctvom mobilného zberu vo vreciach. Zber zabezpečuje podľa harmonogramu zberu obec. 

plasty

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Kovové obaly

v rámci triedeného zberu sa zbierajú na Zbernom dvore obce Bíňa počas celého roka počas prevádzkovej doby.

kovy

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

 

Sklo

v rámci triedeného zberu sa zbiera celoročne na Zbernom dvore obce Bíňa, aj prostredníctvom mobilného zberu. Zber zabezpečuje podľa harmonogramu zberu obec.

sklo

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Tabuľové sklo a iné sklo, ako je biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), sklenené črepy, držiteľ odpadu odovzdá ako objemný odpad na zbernom dvore.

 

Nápojové kartóny

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú celoročne na Zbernom dvore obce Bíňa.

napojove kartony

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

 

 

Polystyrén

v rámci triedeného zberu sa zbierana Zbernom dvore obce Bíňa počas celého roka počas prevádzkovej doby.

 

Elektroodpad

V rámci triedeného zberu sa zbiera na Zbernom dvore obce Bíňa počas celého roka počas prevádzkovej doby.

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, atď.)

Občania môžu elektroodpad (bez narušenia celistvosti) bezplatne odovzdať distribútorom v rámci spätného zberu priamo distribútorovi elektrozariadeniaa to pri kúpe nového elektrozariadenia.

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači, a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

Použité batérie a akumulátory

Zbierajú sa v termíne, ktorý obec predbežne vyhlási v miestnom rozhlase a na webovom sídle obce.

Občania môžu použité batérie a akumulátory odovzdať distribútorom batérií alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch. V rámci spätného zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov odovzdanie nie je viazané na kúpu novej batérie.

Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači, a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

 

Veterinárne lieky a humánne lieky

lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami držiteľ odpadu odovzdá verejnej lekárni, ktorá je povinná ich zhromažďovať.

Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

 

 

Jedlé oleje a tuky z domácností

V rámci triedeného zberu sa zbiera na Zbernom dvore obce Bíňa počas celého roka počas prevádzkovej doby.

Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, napríklad plastových fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál.

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

Prepravu a zneškodňovanie odpadu zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

 

 

 

Kuchynský odpad

V rámci triedeného zberu sa zbiera na Zbernom dvore obce Bíňa počas celého roka počas prevádzkovej doby.

Patríasem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli vdomácnosti a pod.

Nepatria sem: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, a pod.

Domácnosti okrem uloženia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na Zbernom dvore, môžu zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad aj prostredníctvom kompostovacieho zásobníka. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, mal by byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. Výsledným produktom je kompost využívaný pre potreby domácnosti.

Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.

 

 

 

Zelený odpad

Zelený biologicky rozložiteľný odpad môže držiteľ odpadu uložiť na vyznačených stálych zberných miestach. V čase jarného a jesenného upratovania vyhláseného obcou sa odváža zelený odpad aj spred domov.

Medzi zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny.

 

 

 

Objemný odpad

Obec zabezpečuje zber objemného odpadu celoročne prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v Zbernom dvore Obce Bíňa.

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.

 

 

 

Odpad s obsahom škodlivín

(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce - na webovom sídle obce,rozhlasom.

 

 

Drobný stavebný odpad

Zber sa uskutočňuje formou množstvového zberu na zbernom dvore celoročne počas prevádzkových hodín.Sadzba poplatku podľa VZN č. 04/2020 je 0,015 eur za kilogram odpadu.

K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

 

Šatstvo a textil

V rámci triedeného zberu sa zbiera na Zbernom dvore obce Bíňa počas celého roka počas prevádzkovej doby do špeciálnych kontajnerov, ktoré zabezpečuje zmluvný partner obce.

Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály, a pod.)

 

 

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Riešenie migračných výziev v obci Bíňa

Riešenie migračných výziev v obci Bíňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:164
TÝŽDEŇ:1203
CELKOM:383377


hore