Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 1367/2022

Oznámenie o uložení zásielky - Henrieta Rafaelová

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta

Henrieta Rafaelová, trvale bytom Bíňa       

od Okresný súd Levice

 

ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Bíni v lehote do 15 dní od uloženia

 

Dátum uloženia do 19.05.2022

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť