Navigácia

Obsah

Zberný dvor

 

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli obce Bíňa na adrese Bíňa 721. Je prevádzkovaný obcou Bíňa. Je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia nižšie uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti.Je určený len pre obyvateľov - poplatníkov obce Bíňa. Odvoz odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s obcou. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.

Vjazd a vstup do zberného dvora je povolený len počas prevádzkových hodín. Tento objekt je po pracovnej dobe zamknutý a je monitorovaný kamerovým systémom.

 

Prevádzková doba:

 

Pondelok: od 8:00 do 12:00 od 13:00 do 15:00

Utorok: od 8:00 do 12:00 od 13:00 do 15:00

Streda: od 8:00 do 12:00 od 13:00 do 16:30

Štvrtok: od 8:00 do 12:00

Piatok: od 8:00 do 13:30

 

 

Na zbernom dvore môžu obyvatelia obce odovzdávať:

 

 • papier

 • sklo

 • plasty

 • kovové obaly

 • objemný odpad

 • drobný stavebný odpad (za poplatok podľa VZN 04/2020)

 • elektroodpad z domácností

 • jedlé oleje a tuky z domácností

 • biologicky rozložiteľného kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

 

Na zberný dvor nie je povolený vývoz:

 • zmesového komunálneho odpadu

 • pneumatík

 • odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)