Navigácia

Obsah

Odpadové hospodárstvo obce Bíňa

 

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadocha o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Obec Bíňa upravila nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Všeobecne záväzným nariadením č. 03/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bíňa.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje VZN č. 04/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov.

Robia tak prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou je napr. NATUR-PACK, a.s., s ktorou má naša obec uzatvorenú zmluvu.

V spolupráci s touto spoločnosťou obec obec informuje občanov o systéme triedenia odpadov v obci.

 

Harmonogram vývozu na rok 2021:

pripravujeme...