Bíňa - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

Návrhy VZN

 

 

 

 

Poučenie:

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Bíňa zverejňuje návrhy Všeobecne záväznéhých nariadení, o ktorých bude rokovať Obecné zastupiteľstvo.

Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Bíni. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť zdôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Adresa na zaselanie pripomienok:

Obecný úrad Bíňa,

Bíňa č. 107

943 56 Bíňa

 

email: obecbina@obecbina.sk

 

Rok 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN42016omiestnompoplatkuzarozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 544,54 kB
Stiahnuté: 436×

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Bíňa

VZN_12015dotobce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,11 kB
Stiahnuté: 428×

PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce

PrilohaVZN12015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,87 kB
Stiahnuté: 397×

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb.

VZN12014socsluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,66 kB
Stiahnuté: 435×

Prílohy k VZN obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb.

PrilohykVZN12014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,31 kB
Stiahnuté: 389×

Rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 6/2013

VZN62013odpadvod..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,6 kB
Stiahnuté: 424×

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 7/2013

VZNc72013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,82 kB
Stiahnuté: 374×

Rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa 4/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2x7 b.j.

VZN 42011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,87 kB
Stiahnuté: 663×

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňač. 6/2011

VZN 62011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,38 kB
Stiahnuté: 650×

Rok 2008

Dodatok č . 3 k VZN č. 01/2008 obce Bíňa č. 01/2008

vzndodc3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,63 kB
Stiahnuté: 669×
Zobrazeno 21-30 z 30