Navigácia

Obsah

Návrhy VZN

 

 

 

 

Poučenie:

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Bíňa zverejňuje návrhy Všeobecne záväznéhých nariadení, o ktorých bude rokovať Obecné zastupiteľstvo.

Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Bíni. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť zdôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Adresa na zaselanie pripomienok:

Obecný úrad Bíňa,

Bíňa č. 107

943 56 Bíňa

 

email: obecbina@obecbina.sk

 

Rok 2017

VZN č. 7/2017 o organizácii miestneho referenda na území obce Bíňa Stiahnuté: 695x

VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Bíňa Stiahnuté: 660x

ZRUŠENÉ VZN č. 9/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odbadmi na území obce Bíňa Stiahnuté: 659x

ZRUŠENĚ VZN č. 10/2017 o držaní psov na území obce Bíňa Stiahnuté: 633x

ZRUŠENÉ VZN č. 11/2017 o zrušení VZN č. 7/2011 o ochrane verejného poriadku Stiahnuté: 546x

Rok 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bíňa Stiahnuté: 619x

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 583x

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Bíňa Stiahnuté: 591x

PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Stiahnuté: 514x

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb. Stiahnuté: 575x

Prílohy k VZN obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb. Stiahnuté: 515x

Rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 6/2013 Stiahnuté: 561x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 7/2013 Stiahnuté: 490x

Rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa 4/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2x7 b.j. Stiahnuté: 798x

ZRUŠENĚ_ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňač. 6/2011 Stiahnuté: 754x

Rok 2008

Dodatok č . 3 k VZN č. 01/2008 obce Bíňa č. 01/2008 Stiahnuté: 797x

Rok 2023

Návrh VZN č. 1/2023-štatút komisie Obecného zastupiteľstva v Bíni Stiahnuté: 9x

Stránka