Navigácia

Obsah

Rok 2017

2018

VZN č. 1/2017 o umiestnení volebných plakátov v obci Bíňa Stiahnuté: 466x | 25.04.2018

VZN č. 2/2017 o ochrane pred povodňami na území obce Bíňa Stiahnuté: 428x | 25.04.2018

VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 Stiahnuté: 447x | 25.04.2018

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach na rok 2018 v obci Bíňa Stiahnuté: 408x | 25.04.2018

VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné savebné odpady na kalendárny rok 2018 v obci Bíňa Stiahnuté: 439x | 25.04.2018

VZN č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňa Stiahnuté: 384x | 25.04.2018

VZN č. 7/2017 o organizácii miestneho referenda na území obce Bíňa Stiahnuté: 387x | 25.04.2018

VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Bíňa Stiahnuté: 384x | 25.04.2018

VZN č. 9/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odbadmi na území obce Bíňa Stiahnuté: 356x | 25.04.2018

VZN č. 10/2017 o držaní psov na území obce Bíňa Stiahnuté: 387x | 25.04.2018

VZN č. 11/2017 o zrušení VZN č. 7/2011 o ochrane verejného poriadku Stiahnuté: 317x | 25.04.2018

VZN č. 12/2017 o zrušen& VZN č. 3/2016 o chove a držaní zvierat na území obce Bíňa Stiahnuté: 321x | 25.04.2018

Rok 2016

2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bíňa Stiahnuté: 338x | 25.04.2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 336x | 25.04.2018

Rok 2015

2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Bíňa Stiahnuté: 329x | 25.04.2018

PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce Stiahnuté: 297x | 25.04.2018

Rok 2014

2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb. Stiahnuté: 328x | 25.04.2018

Prílohy k VZN obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb. Stiahnuté: 297x | 25.04.2018

Rok 2013

2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 6/2013 Stiahnuté: 318x | 25.04.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 7/2013 Stiahnuté: 292x | 25.04.2018

Stránka