Navigácia

Obsah

Zmesový komunálny odpad

 

      Na území obce sa určuje intervalový zber zmesového komunálneho odpadu a to raz týždenne počas celého roka podľa harmonogramu vývozu.

  

     Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan priamo kúpou zbernej nádoby prostredníctvom obce. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady.

    Každý pôvodca zmesového odpadu je povinný používať typ zbernej nádoby zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje VZN obce. Obec určuje pre zber zmesového komunálneho odpadu 120L zberné nádoby pre rodinný dom s max. 3 poplatníkmi. Na odvoz dvoch zberných nádob má nárok rodinný dom s počtom poplatníkov 4 a viac.

 

Zberné nádoby musia byť opatrené štítkom vydaným obcou, ktoré každý týždeň pri vyprázdnení zbernej nádoby oprávnený pracovník vývozcu pozbiera. Zberná nádoba bez štítka nemôže byť oprávnenými pracovníkmi vývozcu vyprázdnená.

 

Postup vydávania štítkov v obci je nasledovný:

Počas prechodného obdobia určeného vo VZN 03/2020 budú vyprázdnené aj nádoby bez štítka z dôvodu bezproblémového prechodu na štítkový systém v obci.

 

 

vzor štítka:

stitok

 

 

Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad (trávy, lístie).

V prípade, že v zbernej nádobe bude uložený iný ako zmesový komunálny odpad, bude vyvezená, až po tom, čo občan tento odpad vytriedi. Nádoba musí byť prístupná.